Членови на Советот на Општина Шуто Оризари

Беџет СЕЈДИ
адреса: улица Слан Дол, број 25
Партија: Сојузот на Ромите од Македонија (СРМ)


Санела ЕМИН
Адреса: улица Брсјачка Буна, број 49
Партија: Сојузот на Ромите од Македонија (СРМ)


Енвер ИЉАЗ
Адреса: Шуто Оризари, број 62
Партија: Сојузот на Ромите од Македонија (СРМ)


Џеват ГАНИ
Адреса: улица Виничка, број 87
Партија: Сојузот на Ромите од Македонија (СРМ)


Надире СЕЛМАН
Адреса: улица Брсјачка Буна, број 16
Партија: Сојузот на Ромите од Македонија (СРМ)


Сембер СЕЛИМ
Адреса: улица Хаџи Јован Шишков, број 64
Партија: Сојузот на Ромите од Македонија (СРМ)


Ѕвездан МИЛЕВСКИ
Адреса: Горно Оризари улица 2, број 29б
Партија: Сојузот на Ромите од Македонија (СРМ)
Зухра ЈАШАР
Адреса: улица Мелничка, број 65а
Партија: Сојузот на Ромите од Македонија (СРМ)


Реџеп РЕЏЕП
Адреса: улица Гарсија Лорка, број 28
Партија: Сојузот на Ромите од Македонија (СРМ)


Сафтер БАХТИЈАР
Адреса: улица Виничка, број 86
Партија: Сојузот на Ромите од Македонија (СРМ)


Сејфо КАДРИ
Адреса: улица Хаџи Јован Шишков, број 23
Партија: Обединети демократски сили на Ромите (ОДСР)


Кариман Али
Адреса: улица Овчеполска, број 67
Партија: Обединети демократски сили на Ромите (ОДСР)


Лејла АХМЕТ
Партија: Обединети демократски сили на Ромите (ОДСР)


Едис ХАСАН
Партија: Обединети демократски сили на Ромите (ОДСР)
 

Висар ГАНИУ
Адреса: Бул. Македонска Косовска бригада 10/23
Партија: Демократска унија за интеграција (ДУИ)


Насер ОСМАНИ
Адреса:  Бул. Македонска Косовска бригада 19/1
Партија: Демократска унија за интеграција (ДУИ)

Мамудије ИБРАИМИ
Адреса: Бул. Македонска Косовска бригада 20/6
Партија: Демократска унија за интеграција (ДУИ)


Халит ИСЕНИ
Адреса: улица Чегевара, број 1
Партија : Демократска партија на Албанците (ДПА)